KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 40/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2549วัตถุประสงค์ :ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2542 เรื่อง การสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาล-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ไว้แล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2549 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2549” ประกอบด้วย

รายนาม :
1. คณะกรรมการดำเนินการ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
5 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
6 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและเลขานุการ
7 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
2. อนุกรรมการฝ่ายตรวจความถูกต้องของข้อสอบ
1 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานอนุกรรมการ
 
3. อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ
1 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  อนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  อนุกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  อนุกรรมการ
4 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  อนุกรรมการ
5 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  อนุกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อนุกรรมการ
7 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  อนุกรรมการ
8 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  อนุกรรมการ
9 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  อนุกรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  อนุกรรมการ
11 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  อนุกรรมการ
12 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  อนุกรรมการ
13 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  อนุกรรมการ
14 .  รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์  อนุกรรมการ
15 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  อนุกรรมการ
16 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  อนุกรรมการ
17 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  อนุกรรมการ
18 .  รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์  อนุกรรมการ
19 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  อนุกรรมการ
20 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
21 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  อนุกรรมการ
22 .  ผศ.ปริศนา สุนทรไชย  อนุกรรมการ
23 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  อนุกรรมการ
24 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  อนุกรรมการ
25 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  อนุกรรมการ
26 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  อนุกรรมการ
27 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
28 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  อนุกรรมการ
29 .  รศ.มรรยาท ณ นคร  อนุกรรมการ
30 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  อนุกรรมการ
31 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  อนุกรรมการ
32 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  อนุกรรมการ
33 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  อนุกรรมการ
34 .  ผศ.วิมล ธนสุวรรณ  อนุกรรมการ
35 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  อนุกรรมการ
36 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  อนุกรรมการ
37 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  อนุกรรมการ
38 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อนุกรรมการ
39 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  อนุกรรมการ
40 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  อนุกรรมการ
41 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  อนุกรรมการ
42 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  อนุกรรมการ
43 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  อนุกรรมการ
44 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  อนุกรรมการ
45 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  อนุกรรมการ
46 .  ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  อนุกรรมการ
47 .  อ.สุภาพ ใบแก้ว  อนุกรรมการ
48 .  ผศ.สุวิท อินทอง  อนุกรรมการ
49 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  อนุกรรมการ
50 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  อนุกรรมการ
51 .  อ.อัศวินี นามะกันคำ  อนุกรรมการ
52 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  อนุกรรมการ
53 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
 
4. อนุกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อสอบ
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
 
5. อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดทำข้อสอบ (5.1 อนุกรรการ)
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  รองประธานกรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  ประธานอนุกรรมการ
3 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  อนุกรรมการ
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  อนุกรรมการ
5 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  อนุกรรมการ
6 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  อนุกรรมการ
 
5.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
2 .  นางวรากร กันทะโย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
3 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
4 .  นายสุนันท์ กาวิชัย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
5 .  นางเสงี่ยม แก้วปัญญา  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
6. อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดสถานที่
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
2 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
3 .  นางวรากร กันทะโย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
4 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
5 .  นางสมพร ใจสูง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
6 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
7. อนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการสอบ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์  อนุกรรมการ
4 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อนุกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  อนุกรรมการ
7 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  อนุกรรมการ
8 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  อนุกรรมการ
9 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  อนุกรรมการ
10 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  อนุกรรมการ
11 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
12 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  อนุกรรมการ
13 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อนุกรรมการ
14 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  อนุกรรมการ
15 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  อนุกรรมการ
16 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  อนุกรรมการ
17 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  อนุกรรมการ
18 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
19 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  อนุกรรมการ
20 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อนุกรรมการ
21 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
22 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
 
8. อนุกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  ประธานกรรมการ
2 .  นางพรพิมล มาภักดี  อนุกรรมการ
3 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  อนุกรรมการ
4 .  นายวัชรา เชิดลำ  อนุกรรมการ
5 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  อนุกรรมการ
 
9. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
2 .  นายไพทูลย์ จันที  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
4 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 


สั่ง ณ วันที่ : 31 มกราคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th