KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 40/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2549วัตถุประสงค์ :ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2542 เรื่อง การสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาล-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ไว้แล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2549 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2549” ประกอบด้วย

รายนาม :
1. คณะกรรมการดำเนินการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
4 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
5 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
6 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและเลขานุการ
7 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
2. อนุกรรมการฝ่ายตรวจความถูกต้องของข้อสอบ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
 
3. อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ
1 .  รองศาสตราจารย์ เทียมศร ทองสวัสดิ์  อนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  อนุกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  อนุกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  อนุกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  อนุกรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  อนุกรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  อนุกรรมการ
8 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  อนุกรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  อนุกรรมการ
10 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  อนุกรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  อนุกรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  อนุกรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  อนุกรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  อนุกรรมการ
15 .  อาจารย์ อัศวินี นามะกันคำ  อนุกรรมการ
16 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  อนุกรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  อนุกรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
19 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อนุกรรมการ
20 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  อนุกรรมการ
21 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  อนุกรรมการ
22 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  อนุกรรมการ
23 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  อนุกรรมการ
24 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  อนุกรรมการ
25 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  อนุกรรมการ
26 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  อนุกรรมการ
27 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  อนุกรรมการ
28 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  อนุกรรมการ
29 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  อนุกรรมการ
30 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  อนุกรรมการ
31 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  อนุกรรมการ
32 .  อาจารย์ สุภาพ ใบแก้ว  อนุกรรมการ
33 .  รองศาสตราจารย์ มรรยาท ณ นคร  อนุกรรมการ
34 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  อนุกรรมการ
35 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  อนุกรรมการ
36 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  อนุกรรมการ
37 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อนุกรรมการ
38 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  อนุกรรมการ
39 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  อนุกรรมการ
40 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  อนุกรรมการ
41 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  อนุกรรมการ
42 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  อนุกรรมการ
43 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  อนุกรรมการ
44 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  อนุกรรมการ
45 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  อนุกรรมการ
46 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริศนา สุนทรไชย  อนุกรรมการ
47 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
48 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  อนุกรรมการ
49 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  อนุกรรมการ
50 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
51 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  อนุกรรมการ
52 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  อนุกรรมการ
53 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  อนุกรรมการ
 
4. อนุกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อสอบ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
 
5. อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดทำข้อสอบ (5.1 อนุกรรการ)
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  รองประธานกรรมการ
3 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  อนุกรรมการ
4 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  อนุกรรมการ
5 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  อนุกรรมการ
6 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  อนุกรรมการ
 
5.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
1 .  นางวรากร กันทะโย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
2 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
3 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
4 .  นายสุนันท์ กาวิชัย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
5 .  นางเสงี่ยม แก้วปัญญา  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
6. อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดสถานที่
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
2 .  นางวรากร กันทะโย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
3 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
4 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
5 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
6 .  นางสมพร ใจสูง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
7. อนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการสอบ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อนุกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  อนุกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
5 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
6 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  อนุกรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  อนุกรรมการ
8 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อนุกรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  อนุกรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  อนุกรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อนุกรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  อนุกรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  อนุกรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  อนุกรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  อนุกรรมการ
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์  อนุกรรมการ
17 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  อนุกรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
19 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา  อนุกรรมการ
20 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
21 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  อนุกรรมการ
22 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  อนุกรรมการ
 
8. อนุกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  ประธานกรรมการ
2 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  อนุกรรมการ
3 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  อนุกรรมการ
4 .  นายวัชรา เชิดลำ  อนุกรรมการ
5 .  นางพรพิมล มาภักดี  อนุกรรมการ
 
9. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
2 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
3 .  นายไพทูลย์ จันที  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
4 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 


สั่ง ณ วันที่ : 31 มกราคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th