KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 48/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมอย่างยั่งยื น : กระบวนทัศน์ใหม่ (Research for Sustainable Holistic Health Promotion: A New Paradigm)วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมอย่างยั่งยืน: กระบวนทัศน์ใหม่” (Research for Sustainable Holistic Health Promotion: A New Paradigm) ในวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2550 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจำนวน 600 คน ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาล-ศาสตร์ อาจารย์พยาบาลจากสถาบันสมทบ และบุคลากรพยาบาลวิชาชีพจากหน่วยงานอื่น นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมอย่าง ยั่งยืน : กระบวนทัศน์ใหม่ (Research for Sustainable Holistic Health Promotion: A New Paradigm)” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  รองประธานกรรมการ
3 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ประธานอนุกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
2 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
3 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
4 .  นายณรงค์ เรือนสุวรรณ  กรรมการ
5 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการ
6 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
7 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
8 .  นางปทุมวรรณ บุรณศิริ  กรรมการ
9 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
10 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
11 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
12 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
13 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
14 .  นางมณีพรรณ โรจน์ยินดี  กรรมการ
15 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
16 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
17 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
18 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  ประธานอนุกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
3 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
4 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  ประธานอนุกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
5 .  ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
7 .  รศ.พูนทรัพย์ โสภารัตน์  ประธานอนุกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายดำเนินการประชุม
1 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
7 .  อ.รังสิมา โตสงวน  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
10 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
14 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
15 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการ
16 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
17 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
18 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
19 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
20 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  ประธานอนุกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนเสนอผลงานวิจัย
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
7 .  นายธีระ พันธุ์เพ็ง  กรรมการ
8 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  ประธานอนุกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
2 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
3 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
4 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
5 .  ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง  กรรมการ
8 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
9 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการ
10 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  ประธานอนุกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
4 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
6 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
7 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
8 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานอนุกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  อ.ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  กรรมการ
3 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
5 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
6 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
7 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
10 .  นางสาวสุทธิดา ช่างสม  กรรมการ
11 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  ประธานอนุกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิจารณาบทคัดย่อ
1 .  ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐกาญจน์ สุรภักดี  กรรมการ
4 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
6 .  รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
10 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
15 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
16 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
17 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
18 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
19 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ประธานอนุกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโปสเตอร์
1 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
2 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
5 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
6 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
7 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ประธานอนุกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นายกิตติศักดิ์ คำมา  กรรมการ
3 .  นายธีระ พันธุ์เพ็ง  กรรมการ
4 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
6 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
7 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
8 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานอนุกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
2 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
3 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  กรรมการ
4 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
5 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  ประธานอนุกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการ
6 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
7 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
13 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
14 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
16 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
17 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
19 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานอนุกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
2 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
3 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
5 .  ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
6 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  กรรมการ
7 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
8 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  ประธานอนุกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประมวลผลการประชุม
1 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
3 .  อ.ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล  ประธานอนุกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th