KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 79/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชากลางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549”วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษา จะได้จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชากลางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549” แก่คณาจารย์ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์

เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชากลางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549” ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
2 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
3 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
4 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
5 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
6 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  กรรมการ
2 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
3 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  กรรมการ
4 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
5 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
 


หน้าที่ :ประธานกรรมการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุม ดูแลให้การดำเนินงานจัดโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. จัดประชุมเตรียมการดำเนินงานกับกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
รองประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ประสานงานการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนากับกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานรายละเอียดการนำเสนอผลการประเมินกับหัวหน้ากลุ่มวิชา
3. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ประสานงานการดำเนินงานจัดโครงการกับกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการและหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการให้คณาจารย์ทราบทางระบบ e-office
4. ขออนุมัติและดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวบรวมใบเสร็จรับเงิน และ ดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ
5. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางมธุดา ศิระประเสริฐ
นางนงนุช ไชยยศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ขออนุมัติโครงการ และยืมเงินทดรองจ่าย
2. จัดทำหนังสือเชิญประธานกล่าวเปิดงาน ผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฯ
3. จองห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 ในระบบ MIS
4. จัดทำรูปเล่มรายงานการสัมมนา และจัดทำ CD-ROM จำนวน 2 ชุด
5. รายงานผลการสัมมนาให้ฝ่ายนโยบายและแผนในระบบ
6. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทาง website, เสียงตามสาย, กระดานหน้าลิฟท์ และจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการประชุม
2. ถ่ายภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการประชุม
3. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายสถานที่ นายบุญเลิศ สายสอิ้ง
นายปรีชา ท้าวอาษา
นายเจริญพร คำป๊อก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ประกอบการสัมมนา
2. จัดเตรียมโต๊ะสำหรับวิทยากรบรรยาย และอภิปรายกลุ่ม
3. จัดเตรียมโต๊ะรับลงทะเบียน
4. จัดเตรียมโต๊ะวางอาหารและเครื่องดื่ม 5. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ นางสาวโสภา กรรณสูต
นายสมาน เสาร์แก้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Notebook, LCD และเครื่องเสียงประกอบการประชุม
2. ถ่ายภาพกิจกรรมระหว่างการประชุม
3. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายเอกสาร นางนงนุช ไชยยศ
นางมธุดา ศิระประเสริฐ นางสาวอัญญารัตน์ อภิธนัง
นางผกามาศ ใจใหญ่
นางสาวนิภา สร้างอารมย์
นางสาวสิริกร บุญฟู
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ติดตาม/รวบรวม/จัดพิมพ์ ต้นฉบับเอกสารประกอบการสัมมนาจากวิทยากร
2. จัดตรียมชุดเอกสาร เครื่องเขียนและแฟ้มเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุมต่างๆ ตามความต้องการของวิทยากร
4. จัดทำป้ายชื่อผู้ร่วมอภิปรายและจัดเตรียมประวัติผู้ร่วมอภิปราย
5. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน นางภัทรลภา เสาวมาลย์
และประเมินผล นางสาวนิภา สร้างอารมย์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดพิมพ์รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 2. รับลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการประชุม
3. จัดทำแบบประเมินผลการสัมมนา
4. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมินการประชุม
5. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม นางมธุดา ศิระประเสริฐ
นางเบญจพร จุฑาโรจน์ นางสาวสิริกร บุญฟู
นางจันทร์สม วงค์คำ
นางประกายจันทร์ กล่ำเอม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน (ปกติ/เจ/อิสลาม) แก่ผู้เข้าประชุม 2. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันสำหรับวิทยากรและผู้บริหาร 3. ดูแลเสริฟน้ำวิทยากรตลอดการประชุม
4. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550


สั่ง ณ วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th