KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 73/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการติดตามประเมินผลดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2548-2549วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษา กำหนดจะจัดโครงการติดตามประเมินผล ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2548-2549 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการติดตามผลมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2548-2549 ประกอบด้วย

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ประธานกรรมการ
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูล
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
2 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  กรรมการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
4 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
5 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
6 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
7 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  กรรมการ
8 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  กรรมการ
9 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
1 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  กรรมการ
2 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มรายงาน
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ
ให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่ดำเนินการติดตามประเมินผลดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2548-2549 และจัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงข้อมูลของคณะฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550

สั่ง ณ วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th