KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 83/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550)วัตถุประสงค์ :ตามที่อธิการบดีได้มีคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 22 ราย นั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2546 เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11/2546 (เงินสมทบสำหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย) และบัณทึกที่ ศธ 0515(4)ว 140 ลงวันที่ 29 มกราคม 2547 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1) หน่วยหอพัก 1.นางอัมพร เลิศคาลี 2.นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร 3.นางจันทร์แรม คำป๊อก
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
2) หน่วยห้องสมุด 1. นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
3) งานบริการการศึกษา 1. .นางสาวสิริกร บุญฟู
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
4) หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ 1 .นายกิตติศักดิ์ คำมา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
5 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
5) ศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก 1..นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม 2.นางสาวนงลักษณ์ เวชการ 3..นางสายทอง ลี
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
6) งานบริหารและธุรการ 1.นางสาวจิราภรณ์ อินทนุ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
7) หน่วยยานพาหนะ1.นายวิวัฒน์ กันทะโย2.นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์ 3.นายไพทูลย์ จันที 4.นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์ 5.นายนิรันดร์ เสาวมาลย์
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
8) หน่วยอาคารสถานที่ 1.นางปราณี จิตตาดู 2. .นางสาวอุไร กันธะวังค์ 3. .นายณรงค์ เรือนสุวรรณ 4.นายปรีชา ท้าวอาษา
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
9) ภาควิชาบริหารการพยาบาล 1. .นางสาวอรวรรณ สอนแพร่
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
10) ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 1.นางสาวนิภา สร้างอารมณ์
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2546 เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11/2546 (เงินสมทบสำหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย) และบันทึกที่ ศธ 0515(4)/140 ลงวันที่ 29 มกราคม 2547 เรื่องแนวปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยให้มีการประเมิน ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2550 ก่อนครบระยะเวลาการจ้าง และให้ลูกจ้างชั่วคราวฯจัดทำแบบ ขต./งด. ส่งให้หน่วยการเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

สั่ง ณ วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th