KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 89/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและ เลื่อนขั้นค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2550(1 เมษายน 2550)วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2550 ในวันที่ 1 เมษายน 2550 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ อ.ก.ม.กำหนด โดยกำหนดช่วงเวลาในการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550 ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550

รายนาม :
1. สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์
 
งานบริหารและธุรการ
 
1. นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
3 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
 
2. นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย 3. นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
 
4. นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
5. นายบุญเลิศ สายสอิ้ง
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
 
6. นายประสิทธิ์ เมืองมูล 7. นางสมพิศ สุพรศิลป์
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
งานคลังและพัสดุ
 
1. นางพรพิมล มาภักดี
1 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
 
2. นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี
1 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการและเลขานุการ
 
3. นางพวงหยก ชัยมิตร 4. นางสหพร วงศ์ทิพย์
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการและเลขานุการ
 
5. นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร 6. นางระยอง วัฒนากุล
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
4 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการและเลขานุการ
 
งานนโยบายและแผน
 
1. นางกมลณัฏฐ์ รัตนวรางค์
1 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
 
2. นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ
1 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการและเลขานุการ
 
3. นางหอมนวล บุญชู
1 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการและเลขานุการ
 
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
 
1. อาจารย์กรรณิการ์ ทองอุบล
1 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
 
2. นางสาวศรัญญา ชัยแสง
1 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
 
3.นางอนุสรา ต๊ะพรหม
1 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
 
งานบริการการศึกษา
 
1. นางสาวอรพิน พรหมตัน
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
 
2. นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์
1 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
 
3. นางพิศมัย ยลภักตร์ 4. นางสาวโสภา กรรณสูต
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
 
5. นายปริญญา คลี่สกุล
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
 
6. นางมธุดา ศิรประเสริฐ
1 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
 
8. นางนงนุช ไชยยศ
1 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
 
9.นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
 
10. นางเบญจวรรณ ตาแก้ว 11. นางอรอนงค์ กวินกุล
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
 
หน่วยการเจ้าหน้าที่
 
นางบุษบง จงภักดี
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
ลูกจ้างประจำ
 
หน่วยยานพาหนะ
 
1. นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
 
2. นายสุรัตน์ สิงห์ทร 3. นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง 4. นายศรีพล แก้วปัญญา 5. นายกอบเกียรติ อ่องลออ 6. นายมนัส สิทธิเสนา
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
5 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการและเลขานุการ
 
หน่วยอาคารสถานที่
 
1. นางจันทร์สม วงศ์คำ 2. นางประกายจันทร์ กล่ำเอม 3. นางสมพร ใจสูง 4.นายเจริญพร คำป๊อก 5. นายบุญเป็ง เชิดลำ
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการและเลขานุการ
 
6. นายสมจิต สุขสัมพันธ์
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการและเลขานุการ
 
7. นางสาวพัชรี อยู่แย้ม
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
 
8. นายจรัล ใจงาม 9. นายสุพล มูลวิไชย 10. นายปรีดา มณีวร
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการและเลขานุการ
 
หน่วยสารบรรณ
 
1. นายเรวัต เลิศพฤกษ์ 2. นายสุนันท์ กาวิชัย 3. นางสุภารัตน์ เสมอใจ 4. นางสาวสายทอง คำป้อ 5. นางเสงี่ยม แก้วปัญญา
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
 
1. นายสมาน เสาร์แก้ว
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการและเลขานุการ
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
1. นางประนอม กันธะ 2. นางจริยา ใบผ่อง 3. นางบุญมี การะพัฒน์ 4. นางนภาพร คิดการงาน 5. นางวลัยพร ชัยดวง 6. นางตุ่นคำ อุปมิน 7. นางชนกนันท์ ปันสม 8. นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว
1 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการและเลขานุการ
 
2. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
 
1. รองศาสตราจารย์นิตยา ไทยาภิรมย์ รองศาสตราจารย์สุธิศา ล่ามช้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริศนา สุนทรไชย 8.อาจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  ผศ.วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการและเลขานุการ
 
2. รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการและเลขานุการ
 
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ กันธะวัง
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการและเลขานุการ
 
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษณีย์ จินตะเวช
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  ผศ.วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
4 .  รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการและเลขานุการ
 
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี วรกิจพูนผล
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  ผศ.วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
4 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการและเลขานุการ
 
9. อาจารย์เนตรทอง นามพรม 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี เย็นบุตร 11.รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  ผศ.วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการและเลขานุการ
 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล ธนสุวรรณ
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการ
3 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
4 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการและเลขานุการ
 
ข้าราชการ
 
1. นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ 2. นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร 3. นางวาสนา แตงลี่
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  ผศ.วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
4 .  รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการและเลขานุการ
 
ลูกจ้างประจำ
 
1. นางประไพ อินตา
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
 
โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก
 
1. นางสุมาลี รัตนะ 2. นางเสาวณีย์ ชาติรักษา 3. นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม 4. นางยุพิน ตามูล 5. นางจันทร์ฉาย ธงงาม 6. นางสาวสังวาลย์ บุญมา 7. นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว 8. นางจิตตาภรณ์ ใจปวน 9. นางวันเพ็ญ พงค์พัศพรพันธ์ 10. นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์ 11. นางอนุรักษ์ นามวงค์
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
3 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
5 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการและเลขานุการ
 
3. ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
4 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการและเลขานุการ
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
4 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการและเลขานุการ
 
3. อาจารย์ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการและเลขานุการ
 
4. อาจารย์ชาลินี สุวรรณยศ 5. อาจารย์ขวัญพนมพร ธรรมไทย 6. อาจารย์สุวิท อินทอง
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
3 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
4 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการและเลขานุการ
 
7.อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
4 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการและเลขานุการ
 
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
 
4. ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน
 
1. รองศาสตราจารย์พูนทรัพย์ โสภารัตน์
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
3 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
3 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
 
3. อาจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
3 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
4 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการและเลขานุการ
 
4. อาจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ 6. อาจารย์นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์  กรรมการ
3 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
3 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
3 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
 
10.นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์ 11. นางปทุมวรรณ บุรณะศิริ
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
4 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
5 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
 
ลูกจ้างประจำ
 
1. นางพิศมัย บุญยัง
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
 
5. ภาควิชาการพยาบาลการพยาบาลศัลยศาสตร์
 
1. รองศาสตราจารย์นันทา เล็กสวัสดิ์
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการและเลขานุการ
 
2. รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการและเลขานุการ
 
3. รองศาสตราจารย์มรรยาท ณ นคร
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
4 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการและเลขานุการ
 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี นานาศิลป์ 5. อาจารย์สุนีย์ จันทรมหเสถียร
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
4 .  อ.สุภาพ ใบแก้ว  กรรมการและเลขานุการ
 
6. อาจารย์สุภาพ ใบแก้ว 7. อาจารย์จันทร์ฉาย หวันแก้ว 8. อาจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ 9. อาจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
4 .  ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการและเลขานุการ
 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มุ้งตุ้ย
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
4 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการและเลขานุการ
 
11.นายอดุลย์ สีคำดี
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
 
4. ภาควิชาการพยาบาลการพยาบาลสาธารณสุข
 
1. รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 2. อาจารย์ดิลกา ไตรไพบูลย์ 3. อาจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  รองประธานกรรมการ
3 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการและเลขานุการ
 
4.รองศาสตราจารย์อำไพ ชนะกอก 5.อาจารย์ธนพรรณ จรรยาศิริ 6.รองศาสตราจารย์ชมนาด พจนามาตร์ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการและเลขานุการ
 
8.รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธ์
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการและเลขานุการ
 
9.รองศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
4 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการและเลขานุการ
 
10. อาจารย์รังสิมา ภูมิสวัสดิ์ 11. อาจารย์เดชา ทำดี
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
4 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการและเลขานุการ
 
12. อาจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
3 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการและเลขานุการ
 
13. อาจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
3 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการและเลขานุการ
 
14. อาจารย์วันเพ็ญ ทรงคำ
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
3 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
4 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการและเลขานุการ
 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการและเลขานุการ
 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
4 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการและเลขานุการ
 
5. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 
1. รองศาสตราจารย์เทียมศร ทองสวัสดิ์
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการและเลขานุการ
 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา 3. รองศาสตราจารย์ฉวี เบาทรวง
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
4 .  รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ
 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
4 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการและเลขานุการ
 
5. รองศาสตราจารย์ยุพิน เพียรมงคล
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
4 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการและเลขานุการ
 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัช สกุลณียา
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
4 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการและเลขานุการ
 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำไพ จารุวัชรพานิชกุล
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
3 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
4 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการและเลขานุการ
 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะนุช ชูโต
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
3 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
4 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการและเลขานุการ
 
9. อาจารย์นงลักษณ์ พงษ์ยืน 10. อาจารย์ประภาพรรณ เพ็ญสุข 11. อาจารย์สมพิศ อำไพ
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการและเลขานุการ
 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันทวี เชื้อขาว
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์  กรรมการ
3 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
4 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
 
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
3 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
4 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการและเลขานุการ
 
ลูกจ้างประจำ
 
1. นางดรุณี กุณฑลบุตร
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
 
8. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
3 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการและเลขานุการ
 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิกุล บุญช่วง3.อาจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์4.อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ชัยอาจ5. อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย6.อาจารย์ทศพร คำผลศิริ7.อาจารย์จิตตวดี เหรียญทอง8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา ภิญโญคำ
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
3 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการและเลขานุการ
 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
3 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการและเลขานุการ
 
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
3 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการและเลขานุการ
 
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤดี ลาศุขะ
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
3 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการและเลขานุการ
 
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
3 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการและเลขานุการ
 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
3 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการและเลขานุการ
 
15. นางรัชนี ทีปกากร
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
 
9. ภาควิชาบริหารการพยาบาล
 
1. รองศาสตราจารย์อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการและเลขานุการ
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
3 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการและเลขานุการ
 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฎฐ์ อัคคะเดชอนันต์
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
3 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการและเลขานุการ
 
4. อาจารย์รวิวัลย์ วงค์ลือเกียรติ5. อาจารย์กุลวดี อภิชาติบุตร6. อาจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ7. อาจารย์บุญพิชชา จิตต์ภักดี
1 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
3 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการและเลขานุการ
 
ลูกจ้างประจำ
 
1. นางนงไวย์ สุติวงษ์
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th