KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 89/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและ เลื่อนขั้นค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2550(1 เมษายน 2550)วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2550 ในวันที่ 1 เมษายน 2550 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ อ.ก.ม.กำหนด โดยกำหนดช่วงเวลาในการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550 ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550

รายนาม :
1. สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์
 
งานบริหารและธุรการ
 
1. นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
 
2. นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย 3. นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 
4. นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
5. นายบุญเลิศ สายสอิ้ง
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
 
6. นายประสิทธิ์ เมืองมูล 7. นางสมพิศ สุพรศิลป์
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
งานคลังและพัสดุ
 
1. นางพรพิมล มาภักดี
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
 
2. นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการและเลขานุการ
 
3. นางพวงหยก ชัยมิตร 4. นางสหพร วงศ์ทิพย์
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
3 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการและเลขานุการ
4 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
 
5. นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร 6. นางระยอง วัฒนากุล
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการและเลขานุการ
 
งานนโยบายและแผน
 
1. นางกมลณัฏฐ์ รัตนวรางค์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
 
2. นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการและเลขานุการ
 
3. นางหอมนวล บุญชู
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการและเลขานุการ
 
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
 
1. อาจารย์กรรณิการ์ ทองอุบล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
 
2. นางสาวศรัญญา ชัยแสง
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
 
3.นางอนุสรา ต๊ะพรหม
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
 
งานบริการการศึกษา
 
1. นางสาวอรพิน พรหมตัน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
 
2. นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
 
3. นางพิศมัย ยลภักตร์ 4. นางสาวโสภา กรรณสูต
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
 
5. นายปริญญา คลี่สกุล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
 
6. นางมธุดา ศิรประเสริฐ
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
 
8. นางนงนุช ไชยยศ
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
 
9.นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
 
10. นางเบญจวรรณ ตาแก้ว 11. นางอรอนงค์ กวินกุล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
 
หน่วยการเจ้าหน้าที่
 
นางบุษบง จงภักดี
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
ลูกจ้างประจำ
 
หน่วยยานพาหนะ
 
1. นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
 
2. นายสุรัตน์ สิงห์ทร 3. นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง 4. นายศรีพล แก้วปัญญา 5. นายกอบเกียรติ อ่องลออ 6. นายมนัส สิทธิเสนา
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
5 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการและเลขานุการ
 
หน่วยอาคารสถานที่
 
1. นางจันทร์สม วงศ์คำ 2. นางประกายจันทร์ กล่ำเอม 3. นางสมพร ใจสูง 4.นายเจริญพร คำป๊อก 5. นายบุญเป็ง เชิดลำ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการและเลขานุการ
 
6. นายสมจิต สุขสัมพันธ์
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการและเลขานุการ
 
7. นางสาวพัชรี อยู่แย้ม
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
 
8. นายจรัล ใจงาม 9. นายสุพล มูลวิไชย 10. นายปรีดา มณีวร
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการและเลขานุการ
 
หน่วยสารบรรณ
 
1. นายเรวัต เลิศพฤกษ์ 2. นายสุนันท์ กาวิชัย 3. นางสุภารัตน์ เสมอใจ 4. นางสาวสายทอง คำป้อ 5. นางเสงี่ยม แก้วปัญญา
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
 
1. นายสมาน เสาร์แก้ว
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการและเลขานุการ
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
1. นางประนอม กันธะ 2. นางจริยา ใบผ่อง 3. นางบุญมี การะพัฒน์ 4. นางนภาพร คิดการงาน 5. นางวลัยพร ชัยดวง 6. นางตุ่นคำ อุปมิน 7. นางชนกนันท์ ปันสม 8. นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการและเลขานุการ
 
2. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
 
1. รองศาสตราจารย์นิตยา ไทยาภิรมย์ รองศาสตราจารย์สุธิศา ล่ามช้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริศนา สุนทรไชย 8.อาจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการและเลขานุการ
 
2. รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการและเลขานุการ
 
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีพรรณ กันธะวัง
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการและเลขานุการ
 
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษณีย์ จินตะเวช
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการและเลขานุการ
 
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี วรกิจพูนผล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการและเลขานุการ
 
9. อาจารย์เนตรทอง นามพรม 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี เย็นบุตร 11.รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการและเลขานุการ
 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล ธนสุวรรณ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการและเลขานุการ
 
ข้าราชการ
 
1. นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ 2. นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร 3. นางวาสนา แตงลี่
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการและเลขานุการ
 
ลูกจ้างประจำ
 
1. นางประไพ อินตา
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
 
โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก
 
1. นางสุมาลี รัตนะ 2. นางเสาวณีย์ ชาติรักษา 3. นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม 4. นางยุพิน ตามูล 5. นางจันทร์ฉาย ธงงาม 6. นางสาวสังวาลย์ บุญมา 7. นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว 8. นางจิตตาภรณ์ ใจปวน 9. นางวันเพ็ญ พงค์พัศพรพันธ์ 10. นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์ 11. นางอนุรักษ์ นามวงค์
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
5 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการและเลขานุการ
 
3. ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
4 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการและเลขานุการ
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
4 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการและเลขานุการ
 
3. อาจารย์ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการและเลขานุการ
 
4. อาจารย์ชาลินี สุวรรณยศ 5. อาจารย์ขวัญพนมพร ธรรมไทย 6. อาจารย์สุวิท อินทอง
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการและเลขานุการ
 
7.อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการและเลขานุการ
 
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
 
4. ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน
 
1. รองศาสตราจารย์พูนทรัพย์ โสภารัตน์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
 
3. อาจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการและเลขานุการ
 
4. อาจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ 6. อาจารย์นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
 
10.นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์ 11. นางปทุมวรรณ บุรณะศิริ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
 
ลูกจ้างประจำ
 
1. นางพิศมัย บุญยัง
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
 
5. ภาควิชาการพยาบาลการพยาบาลศัลยศาสตร์
 
1. รองศาสตราจารย์นันทา เล็กสวัสดิ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการและเลขานุการ
 
2. รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการและเลขานุการ
 
3. รองศาสตราจารย์มรรยาท ณ นคร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
4 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการและเลขานุการ
 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี นานาศิลป์ 5. อาจารย์สุนีย์ จันทรมหเสถียร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
4 .  อาจารย์ สุภาพ ใบแก้ว  กรรมการและเลขานุการ
 
6. อาจารย์สุภาพ ใบแก้ว 7. อาจารย์จันทร์ฉาย หวันแก้ว 8. อาจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ 9. อาจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการและเลขานุการ
 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มุ้งตุ้ย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการและเลขานุการ
 
11.นายอดุลย์ สีคำดี
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 
4. ภาควิชาการพยาบาลการพยาบาลสาธารณสุข
 
1. รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 2. อาจารย์ดิลกา ไตรไพบูลย์ 3. อาจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  รองประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการและเลขานุการ
 
4.รองศาสตราจารย์อำไพ ชนะกอก 5.อาจารย์ธนพรรณ จรรยาศิริ 6.รองศาสตราจารย์ชมนาด พจนามาตร์ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการและเลขานุการ
 
8.รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการและเลขานุการ
 
9.รองศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการและเลขานุการ
 
10. อาจารย์รังสิมา ภูมิสวัสดิ์ 11. อาจารย์เดชา ทำดี
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการและเลขานุการ
 
12. อาจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการและเลขานุการ
 
13. อาจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการและเลขานุการ
 
14. อาจารย์วันเพ็ญ ทรงคำ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการและเลขานุการ
 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการและเลขานุการ
 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการและเลขานุการ
 
5. ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 
1. รองศาสตราจารย์เทียมศร ทองสวัสดิ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการและเลขานุการ
 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา 3. รองศาสตราจารย์ฉวี เบาทรวง
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ เทียมศร ทองสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  กรรมการและเลขานุการ
 
5. รองศาสตราจารย์ยุพิน เพียรมงคล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการและเลขานุการ
 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัช สกุลณียา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  กรรมการและเลขานุการ
 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำไพ จารุวัชรพานิชกุล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  กรรมการและเลขานุการ
 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะนุช ชูโต
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  กรรมการและเลขานุการ
 
9. อาจารย์นงลักษณ์ พงษ์ยืน 10. อาจารย์ประภาพรรณ เพ็ญสุข 11. อาจารย์สมพิศ อำไพ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการและเลขานุการ
 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันทวี เชื้อขาว
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ เทียมศร ทองสวัสดิ์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
 
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการและเลขานุการ
 
ลูกจ้างประจำ
 
1. นางดรุณี กุณฑลบุตร
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
 
8. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการและเลขานุการ
 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิกุล บุญช่วง3.อาจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์4.อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ชัยอาจ5. อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย6.อาจารย์ทศพร คำผลศิริ7.อาจารย์จิตตวดี เหรียญทอง8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา ภิญโญคำ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการและเลขานุการ
 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการและเลขานุการ
 
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการและเลขานุการ
 
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤดี ลาศุขะ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการและเลขานุการ
 
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการและเลขานุการ
 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการและเลขานุการ
 
15. นางรัชนี ทีปกากร
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
 
9. ภาควิชาบริหารการพยาบาล
 
1. รองศาสตราจารย์อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการและเลขานุการ
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการและเลขานุการ
 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฎฐ์ อัคคะเดชอนันต์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการและเลขานุการ
 
4. อาจารย์รวิวัลย์ วงค์ลือเกียรติ5. อาจารย์กุลวดี อภิชาติบุตร6. อาจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ7. อาจารย์บุญพิชชา จิตต์ภักดี
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการและเลขานุการ
 
ลูกจ้างประจำ
 
1. นางนงไวย์ สุติวงษ์
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th