KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 84/2550
เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชากลางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549” (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงเฉพาะราย)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 079/2550 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชากลางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น
เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชากลางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงเฉพาะราย)” ประกอบด้วย เพิ่มเติม


รายนาม :
กรรมการฝ่ายสรุปและจัดทำรายงานการประชุม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
3 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  กรรมการ
4 .  นางนงไวย์ สุติวงษ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบ กรรมการฝ่ายสรุปและเพื่อจดบันทึก
1. เข้าร่วมประชุมเจัดทำรายงานการประชุม
2. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ยกเลิกคำสั่งเดิมและเปลี่ยนแปลงดังนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน (ปกติ/เจ/อิสลาม) แก่ผู้เข้าประชุม
2. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันสำหรับวิทยากรและผู้บริหาร
3. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550

สั่ง ณ วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th