KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 68/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมวิชาการ “48 ปี การศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมวิชาการ “48 ปี การศึกษาพยาบาล” เนื่องในโอกาสที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาครบ 48 ปี และการสถาปนาคณะฯ ครบ 36 ปี ในปี 2551 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 โดยจัดประชุมวิชาการ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และงานคืนสู่เหย้า ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการโครงการประชุมวิชาการ “48 ปี การศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
 
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  รองประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  เลขานุการ
4 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายวิชาการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์  กรรมการ
6 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
8 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
9 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
10 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
11 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
12 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
13 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
14 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
15 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
16 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
17 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
18 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
19 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
20 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
2 .  อาจารย์ สุภาพ ใบแก้ว  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
9 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำวิดิทัศน์ กิจกรรมของคณะฯ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
4 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
5 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
6 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
4 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
5 .  นางปทุมวรรณ บุรณศิริ  กรรมการ
6 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
7 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
8 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
9 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
10 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
11 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
2 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
5 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
2 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
3 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
4 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
5 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
6 .  นายธีระ พันธุ์เพ็ง  กรรมการ
7 .  นายกิตติศักดิ์ คำมา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
5 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
6 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
7 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
8 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
9 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
10 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
6 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการ
14 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการ
18 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
19 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
20 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
21 .  รองศาสตราจารย์ นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
22 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
23 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
24 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
25 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
26 .  อาจารย์ ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล  กรรมการ
27 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
28 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
29 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์  กรรมการ
30 .  อาจารย์ ดร.สมพิศ อำไพ  กรรมการ
31 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
32 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
33 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายหารายได้
1 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
2 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริศนา สุนทรไชย  กรรมการ
4 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
5 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
6 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
7 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
8 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
9 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
10 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
11 .  อาจารย์ กรรณิกา ทองอุบล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
 
คณะกรรมการงานคืนสู่เหย้า
 
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th