KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 68/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมวิชาการ “48 ปี การศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมวิชาการ “48 ปี การศึกษาพยาบาล” เนื่องในโอกาสที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาครบ 48 ปี และการสถาปนาคณะฯ ครบ 36 ปี ในปี 2551 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 โดยจัดประชุมวิชาการ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และงานคืนสู่เหย้า ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการโครงการประชุมวิชาการ “48 ปี การศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
 
1 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  รองประธานกรรมการ
3 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  เลขานุการ
4 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
3 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายวิชาการ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
5 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
5 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
6 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
7 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
8 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
9 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
10 .  อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
11 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
12 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
14 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
15 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
16 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
17 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
18 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
19 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
20 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
4 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
6 .  อ.สุภาพ ใบแก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก
1 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
3 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
4 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
7 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
8 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
9 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำวิดิทัศน์ กิจกรรมของคณะฯ
1 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
2 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
5 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
6 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
2 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
3 .  นางปทุมวรรณ บุรณศิริ  กรรมการ
4 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
5 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์  กรรมการ
7 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
8 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
9 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
10 .  ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
11 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
2 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
5 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นายกิตติศักดิ์ คำมา  กรรมการ
3 .  นายธีระ พันธุ์เพ็ง  กรรมการ
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
6 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
7 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
3 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
4 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  กรรมการ
5 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
6 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
7 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
8 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
9 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
10 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  อ.ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
8 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
9 .  รศ.นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
11 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
15 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
17 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
18 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
19 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
20 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
21 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
22 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
23 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
24 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
25 .  อ.ดร.สมพิศ อำไพ  กรรมการ
26 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
27 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
28 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
29 .  อ.ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล  กรรมการ
30 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
31 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
32 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
33 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
2 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
2 .  ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
3 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายหารายได้
1 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
2 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  ผศ.ปริศนา สุนทรไชย  กรรมการ
2 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
3 .  ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
4 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  อ.กรรณิกา ทองอุบล  กรรมการ
2 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
4 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
5 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
6 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
7 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
8 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
9 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
10 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
11 .  ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
 
คณะกรรมการงานคืนสู่เหย้า
 
1 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
1 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th