KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3671/2549
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คระกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งที่ 3261/2549 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทย่ลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2550 ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2550 ในวันที่ 11 มกราคม 2550 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2550 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2550 จึงแต่งตั้งอนุกรรมการดำเนิ นการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการบริหารสดมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2550 ประจำปีหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการคณะต่างๆ ดังนี้

รายนาม :
ก.อนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
 
คณะเกษตรศาสตร์
 
หน่วยเลือกตั้งที่1/1 ดูแลการเลือกตั้งฯ ของระดับปริญญาตรี
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  อนุกรรมการ
2 .  นายอภิชน สมมิตร  อนุกรรมการ
3 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  อนุกรรมการ
4 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  อนุกรรมการ
 
หน่วยเลือกตั้งที่ 8/3 ดูแลการเลือกตั้งฯ ของระดับบัณฑิตศึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  อนุกรรมการ
2 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  อนุกรรมการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  อนุกรรมการ
4 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  อนุกรรมการ
5 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  อนุกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 20 ธันวาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th