KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 340/2544
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสาร พยาบาลสารวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 140/2542 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2542 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสาร "พยาบาลสาร" โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำวารสารพยาบาลสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดทำวารสาร "พยาบาลสาร" ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ เทียมศร ทองสวัสดิ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
11 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
12 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
13 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
14 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
15 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
16 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 25 ธันวาคม 2544                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th