KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 146/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 522/2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 17/2549 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 13 มกราคม 2549 โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี เป็นต้นมานั้น

เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์มีการปรับโครงสร้างการบริหารและมีการแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นมานั้น เพื่อให้การบริหารจัดการ และการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และไม่มีความซ้ำซ้อนของการดำเนินงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
5 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ที่ปรึกษา
6 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
7 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ที่ปรึกษา
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  ที่ปรึกษา
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  ที่ปรึกษา
 
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
8 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
9 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
10 .  นายธีระ พันธุ์เพ็ง  กรรมการ
11 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
ที่ปรึกษา
ให้คำปรึกษาเชิงนโยบายและแนวทางการดำเนินการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ประธานกรรมการ
1. เป็นผู้ประสาน กำกับ และติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
การจัดการความรู้ตามแผนปฏิบัติที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของคณะ
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
3. รายงานผลการดำเนินการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ต่อคณบดี
กรรมการ
1. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบ สารสนเทศและการจัดการความรู้ เพื่อเสนอต่อคณบดี
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในทุกพันธกิจ ของคณะ
3. วางแผนเกี่ยวกับการจัดหา ดูแล บำรุงรักษา และติดตามการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเสนอต่อคณบดี
4. กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศของคณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา เพื่อตอบสนองการดำเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ ของคณะ
5. เป็นที่ปรึกษาและกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยบริการคอมพิวเตอร์ของคณะ 6. สนับสนุนและเอื้ออำนวยให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้ในหน่วยงาน กลุ่มวิชา และสาขาวิชาต่าง ๆ
7. ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ในการดำเนินงานการพัฒนาระบบ สารสนเทศและการจัดการความรู้
8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เลขานุการ
1. นัดหมายการประชุมของคณะกรรมการและทีมดำเนินงาน
2. บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
3. รวบรวมและจัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน
4. ประสานงานกับประธาน กรรมการ และคณะทำงาน

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2550

สั่ง ณ วันที่ : 27 มีนาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th