KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 293/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสาธารณสุขมูลฐานวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 136/2544 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการสาธารณสุขมูลฐาน โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2544 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากการดำเนินงานของคณะกรรมการได้ครบวาระแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตาม โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระ ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสาธารณสุขมูลฐาน ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ ชนะกอก  ประธานกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  รองประธานกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารุณี แก่นสุข  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
9 .  อาจารย์ วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์  กรรมการ
10 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
16 .  อาจารย์ สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม  กรรมการ
17 .  นางสาวศรีประภา อู่เงิน  กรรมการและเลขานุการ
18 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานสาธารณสุขมูลฐาน 2) ส่งเสริมให้มีความสอดคล้องในการดำเนินงานของโครงการสาธารณสุขมูลฐานกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 3) ดำเนินงานประสานงานและติดตามประเมินผลการให้บริการของโครงการสาธารณสุข มูลฐาน 4) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 22 กรกฏาคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th