KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 215/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการวันรณรงค์พัฒนาสภาพแวดล้อม (Big Cleaning Day)วัตถุประสงค์ :ตามที่ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการวันรณรงค์พัฒนาสภาพแวดล้อม (Big Cleaning Day) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆ รอบอาคารทำการ อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และหอพักของคณะฯ ให้มีความเรียบร้อย สวยงามอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ สนับสนุนการสร้างวินัยและจิตสำนึกด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่จะเอื้ดต่อบรรยากาศในการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ที่ดีในการประกอบกิจกรรมร่วมกัน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2549 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ บริเวณ รอบอาคาร คณะพยาบาลศาสตร์ และภายในกลุ่มวิชา/หน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้ง “คณะกรรมการโครงการวันรณรงค์พัฒนาสภาพแวดล้อม (Big Cleaning Day)” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
 
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
2 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร ลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
2 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
3 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
4 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
6 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
7 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
8 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
2 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
3 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการ
4 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
5 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
6 .  นายธนดล สุขสัมพันธ์  กรรมการ
7 .  นางเสงี่ยม แก้วปัญญา  กรรมการ
8 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกรและดำเนินรายการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
2 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายตัดสินผลรางวัล
1 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

สั่ง ณ วันที่ : 9 พฤษภาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th