KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 216/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550วัตถุประสงค์ :ตามที่สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุมัติจัดโครงการสัมมนาบุคลากร สายสนับสนุน ประจำปี 2550 ในวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2550 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงแรมทีคการ์เด้น สปารีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าว ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2550” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
4 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
 
1 .  นางกมลชนก กาวิล  ประธานกรรมการ
 
ประธานประสานงานกลุ่มย่อย
1 .  นางกมลชนก กาวิล  คณะทำงาน
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  คณะทำงาน
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  คณะทำงาน
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  คณะทำงาน
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
6 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร ลงทะเบียน และประเมินผล
1 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
2 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
3 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
4 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงิน
1 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
2 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
4 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายธีระ พันธุ์เพ็ง  กรรมการ
2 .  นายกิตติศักดิ์ คำมา  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

สั่ง ณ วันที่ : 11 พฤษภาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th