KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 45/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการจัดอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ สอดรับกับเส้นทางการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

อาศัยอำนาจตามมาตรา 23 (1)(ก)แห่งพระราชบัญยัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ 2528 นายกสภาการพยาบาลจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ1. ให้บุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะทำงานจัดทำร่างหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
 
ประธานคณะทำงาน
1 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ประธานกรรมการ
 


หน้าที่ :ข้อ 2. ให้คณะทำงานมีหน้าที่
2.1 ยกร่างหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ เพื่อนำเสนอที่ประชุมเชิงปแฏบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2550
2.2 อื่นๆ ตามที่สภาการพยาบาล หรือคณะทำงานการสภาการพยาบาลมอบหมาย
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ต้นไป


สั่ง ณ วันที่ : 26 เมษายน 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th