KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3109/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ในการรับสมัคราสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิต โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2550วัตถุประสงค์ :ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะพยาบาลศาสตร์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัมนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2550

เพื่อให้การดำเนินในด้านการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความมาตรา 18 และมตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งคณะบุคคลทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

รายนาม :
1. คณะกรรมการดำเนินการ
 
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  รองประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
4 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
5 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
6 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและเลขานุการ
 
2. อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายเอกสาร
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
3. อนุกรรมและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายรับสมัคร
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  อนุกรรมการ
 
4.อนุกรรมการเจ้าหน้าที่แชปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายสถานที่
1 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
5.อนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการสอบ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อนุกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  อนุกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  อนุกรรมการ
6 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  อนุกรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  อนุกรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  อนุกรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  อนุกรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
6.อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายการเงิน
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  อนุกรรมการ
 
7.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
8.อนุกรรมการฝ่ายสอบสัมภาษณ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  อนุกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  อนุกรรมการ
 
9. อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายประสานการสอบสัมภาษณ์
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  อนุกรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 


สั่ง ณ วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th