KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 255/2550
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2550วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 363/2549 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 580/2549 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตร-บัณฑิต (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2549 นั้น

บัดนี้คณะกรรมการดังกล่าวได้หมดวาระการปฏิบัติหน้าที่แล้ว และเพื่อให้การดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2550 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2550” ประกอบด้วย
1. อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 1 อาจารย์คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง
อาจารย์บุญพิชชา จิตต์ภักดี
2. อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์
อาจารย์นงลักษณ์ บุญยืน
3. อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 3 อาจารย์จันทร์ฉาย หวันแก้ว
อาจารย์ลลิดา นพคุณ
4. อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 4 อาจารย์ชมพูนุท ศรีรัตน์
อาจารย์จิตตวดี เหรียญทอง
5. อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 1 และ 2 อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย
(หลักสูตรนานาชาติ)
6. อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 3 และ 4 อาจารย์ดิลกา ไตรไพบูลย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

รายนาม :
1. อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 1
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  ที่ปรึกษา
 
2. อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 2
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  ที่ปรึกษา
 
3. อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 3
1 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลลิดา นพคุณ  ที่ปรึกษา
 
4. อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 4
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  ที่ปรึกษา
 
5. อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 1 และ 2
1 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  ที่ปรึกษา
 
6. อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาปีที่ 3 และ 4
1 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :ให้อาจารย์ประจำชั้นมีหน้าที่ดังนี้
1. เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาในชั้นปีที่รับผิดชอบและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชั้นปี
2. สร้างความอบอุ่น ความคุ้นเคย รวมถึงความสามัคคีของนักศึกษาในชั้นปีและระหว่างชั้นปี
3. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการของคณะ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
4. ประสานงานกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา
5. วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 29 พฤษภาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th