KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3557/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล โครงการระดมทุนเพื่อมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล โครงการระดมทุนเพื่อมูลนิธิพัฒนา มหาวิทยาลัเชียงใหม่ เนื่องในวาระฉลอง 40 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัเชียงใหม่"กองทุน 40 ปี มช." ซึ่งจัดโดยมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2546 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ เชียงใหม่โบวล์ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล โครงการระดมทุนเพื่อมูลนิธิพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวาระฉลอง 40 ปี แห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2547 " กองทุน มช. 40 ปี" คือ

รายนาม :
กรรมการฝ่ายรับสมัคร การเงินและลงทะเบียน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
4 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
5 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
6 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
7 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  กรรมการ
8 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน
1 .  นายชัชพล โพธิสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจำหน่ายบัตร
1 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
4 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
 
กรรมการผ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
6 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
7 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
8 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสวัสดิการทั่วไป
1 .  รองศาสตราจารย์ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการ
3 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
5 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
6 .  นางอัมพร กฤษณะวณิช  กรรมการ
7 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
8 .  นางปทุมวรรณ บุรณศิริ  กรรมการ
9 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
10 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายผจญ มงคล  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ศิริพร สิงหเนตร  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ พงษ์สนิท  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
6 .  นางอารี ประไพตระกูล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th