KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 224/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน แบบใช้ปัญหาเป็นหลักสำหรับนักศึกษา กระบวนวิชา 562203 ประจำปีการศึกษา 2550 ( Problem – Based Learning)วัตถุประสงค์ :ด้วยฝ่ายพัฒนาวิชาการ โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ และศูนย์ ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล กำหนดจะจัดโครงการ “ เตรียมความพร้อมในการเรียน การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักสำหรับนักศึกษากระบวนวิชา 562203 ประจำปีการศึกษา 2550” ในวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคล ดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงาน การจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักสำหรับนักศึกษา กระบวนวิชา 562203 ประจำปีการศึกษา 2550 (Problem – Based Learning)” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและ ประเมินผล
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
3 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
4 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และอาคารสถานที่
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
2 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
3 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
3 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2550

สั่ง ณ วันที่ : 16 พฤษภาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th