KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ก.พ.ว.
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณากำหนด ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรย์ สาขาพยาบาลซศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 (6)และข้อ 20 แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ 2549 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์ สาขาชาการพยาบาลศาสตร์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  อนุกรรมการ
 
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ : 2 เมษายน 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th