KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2223/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่276/2547 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2547มหาวิทยาลัยมหิดลได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ที่คณ/สถาบันเสนออธิการบดีเพื่อขอปรับปรุงหลักสูตรเดิม หรือให้พิจารณามห้ความเห็นชอบการเสนอขอเปิดสอนหลักสุตรใหม่ โดยให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็น และข้อมเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรที่เสนอต่ออธิการบดีก่อนเสนอที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยมหิดล นั้น

เพื่อให้การพิจารณาหลักสุตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูงหลักสุตรใหม่ พ.ศ 2550 ของคณะพยาบาลศาสตรื และบัณฑิตวิทยาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ได้มาตราฐาน และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ตั้งแต่หมายเลข 6-9 ดังรายนามต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 26 ธันวาคม 2549                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th