KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลการรับรองน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2550วัตถุประสงค์ :ตามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการับน้องใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมการที่นักศึกษารุ่นพี่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแนะนำในด้านต่างๆ แก่นักศึกษาน้องใหม่ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อหล่อหลอมความเป็นสถาบัน สร้างความอบอุ่น ความประทับใจ ก่อเกิดความรัก ความสามัคคี ระหว่างนักศึกษาร่นพี่และนักศึกษาร่นน้อง โดยไม่มีการเสพของมึนเมา การขู่บังคับ การละเมิดสิทธิมนุยชน การเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ ดังนั้น เพื่อให้การรับน้องใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ในปีการศกึษษ 2550 เป็นไปอย่างเรียบร้อยและสร้างสรรค์ ฉะนั้น อาสัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญํติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศักราช 2530 จึงขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ประจำปีการศกึษา 2550 ดังต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
4 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
6 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 16 พฤษภาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th