KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 232/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลโครงการระดมทุนเพื่อสมทบมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลโครงการระดมทุนเพื่อสมทบมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
กรรมการที่ปรึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
 
ประธานจัดการแข่งขัน
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดหาและเตรียมของรางวัล
1 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
8 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
9 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
10 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
 
กรรมการรับสมัคร
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
2 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
5 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจำหน่ายบัตร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ เทียมศร ทองสวัสดิ์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เพียรมงคล  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
14 .  อาจารย์ สุภาพ ใบแก้ว  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงินและลงทะเบียน
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
6 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
7 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
8 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  กรรมการ
9 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
10 .  นางสาวประภาพร กิจดำรงธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
4 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
5 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
6 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
7 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
8 .  นางสาวเฉลิมขวัญ ตั้งวานิชกพงษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสวัสดิการทั่วไป
1 .  รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
3 .  อาจารย์ จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
5 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
6 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
7 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  อาจารย์ สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
3 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
4 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
5 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตรวจนับคะแนน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
6 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 17 พฤษภาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th