KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 361/2545
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำงานบริการการศึกษาวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่221/2544 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำงานบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2544 โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2544 เป็นต้นมานั้น
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของงานบริการการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกาา ประจำงานบริการการศึกษา(เพิ่มเติม) โดยให้มีหน้าที่และการดำเนินงานตามคำสั่งที่อ้างถึงข้างต้น ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 25 กันยายน 2545                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th