KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 288/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2550วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดจัดโครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อรับตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2549 ในระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2550 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2550 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อรับตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2550” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
1 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
4 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
6 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
8 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
12 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
13 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
14 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
16 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
17 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
18 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
19 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
20 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
21 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
22 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
23 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
24 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  รองประธานกรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
5 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
9 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
10 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
11 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
13 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
15 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
16 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
4 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
5 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
6 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
7 .  นางพิศมัย บุญยัง  กรรมการ
8 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
9 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
10 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  นายธีระ พันธุ์เพ็ง  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
5 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
6 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
7 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
3 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
4 .  นางสาวปิติพร โนจนานฤดม  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
6 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
7 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
2 .  นางนงไวย์ สุติวงษ์  กรรมการ
3 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
4 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
5 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 22 มิถุนายน 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th