KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 298/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2550วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ จะจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จากสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาจากสถาบันสมทบทั้ง 3 แห่ง ให้ได้รับทราบข้อมูลทั่วไปในด้านต่าง ๆ ทั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และของคณะพยาบาลศาสตร์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและสถาบัน ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2550 เวลา 08.30- 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2550” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
4 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
2 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
2 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับและของที่ระลึก
1 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
3 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
4 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
5 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
3 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
6 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
7 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
8 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
3 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 29 มิถุนายน 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th