KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 109/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550”วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษา จะได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550” แก่คณาจารย์ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2550 ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์

เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
 
1 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
4 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
3 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับวิทยากร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
3 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
4 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
5 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
2 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสรุปและจัดทำรายงานการสัมมนา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
4 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  กรรมการ
5 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
3 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
4 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
5 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
6 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
7 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ประธานกรรมการ :หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุม ดูแลให้การดำเนินงานจัดโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. จัดประชุมเตรียมการดำเนินงานกับกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
รองประธานกรรมการ:หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ประสานงานการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนากับกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานรายละเอียดกำหนดการเดินทางและให้การต้อนรับวิทยากรภายนอก 3. จัดเตรียมของที่ระลึกวิทยากร 4. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ประสานงานการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนากับกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการและหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการให้คณาจารย์ทราบทางระบบ e-office และ ผ่านทาง website ของคณะฯ
4. ขออนุมัติและดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวบรวมใบเสร็จรับเงิน สรุปค่าใช้จ่ายและดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ
5. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ขออนุมัติโครงการ และยืมเงินทดรองจ่าย
2. จัดทำหนังสือเชิญประธานกล่าวเปิดงาน ผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฯ
3. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
4. จัดเตรียมประวัติวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
5. จองห้องประชุมเปรียบ ปัณยวนิช ชั้น 2 ในระบบ MIS
6. ประสานงานการใช้และขออนุมัติใช้รถยนต์ตามกำหนดการของวิทยากรภายนอก
7. ขออนุมัติเบิกค่าล่วงเวลา (ถ้ามี) 8. จัดเตรียมเอกสารเอกสารใบสำคัญรับเงินของวิทยากรภายนอก
9. รายงานผลการสัมมนาให้ฝ่ายนโยบายและแผนในระบบ MIS
10. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา, เสียงตามสาย, กระดานหน้าลิฟท์ และจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา
2. ถ่ายภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา
3. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายสถานที่ หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ประกอบการสัมมนา ได้แก่ การจัดเตรียมโต๊ะ สำหรับวิทยากรบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม โต๊ะรับลงทะเบียนและโต๊ะวาง อาหารและเครื่องดื่ม
2. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Notebook, LCD และเครื่องเสียงประกอบการสัมมนา
2. ถ่ายภาพกิจกรรมระหว่างการสัมมนา
3. จัดเตรียมfile presentation เอกสารประกอบการสัมมนาให้แก่วิทยากรแต่ละ session และรวบรวม file เพื่อส่งให้ฝ่ายจัดทำรรายงานการสัมมนา
4. จัดทำ Power point หน้าจอประชาสัมพันธ์ในแต่ละ session
5. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย กรรมการฝ่ายต้อนรับวิทยากร หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ประสานงานวัน-เวลาการเดินทางและเดินทางไปรับ-ส่งวิทยากร
2. แจ้งรายละเอียดการเดินทางของวิทยากรให้ฝ่ายบัณฑิตศึกษาเพื่อจัดทำตาราง การขอใช้รถและจองตั๋วเครื่องบิน
3. ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่วิทยากรภายนอก
4. รับเอกสารค่าตอบแทนจากฝ่ายบัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอให้วิทยากรลงนาม
5. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายเอกสาร หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดตาม/รวบรวม/จัดพิมพ์ ต้นฉบับเอกสารประกอบการสัมมนาจากวิทยากร
2. จัดตรียมชุดเอกสาร เครื่องเขียนและแฟ้มเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสัมมนาต่างๆ ตามความต้องการของวิทยากร
4. จัดทำป้ายชื่อวิทยากรและจัดเตรียมประวัติวิทยากร
5. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดพิมพ์รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา
2. รับลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการสัมมนา
3. จัดทำแบบประเมินผลการสัมมนา
4. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมินการสัมมนา
5. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายสรุปและจัดทำรายงานการสัมมนา หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สรุปรายงานการสัมมนาประจำวันแล้วส่งพิมพ์
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสรุปรายงานการสัมมนาที่จัดพิมพ์แล้ว
3. รวบรวมเอกสารและจัดทำรูปเล่มรายงานการสัมมนา จำนวน 2 ชุด
4. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายพิธีกร หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินรายการตามกำหนดการสัมมนา
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน (ปกติ/เจ/อิสลาม) แก่ผู้เข้าสัมมนา
2. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันสำหรับวิทยากรและผู้บริหาร
3. ดูแลเสริฟน้ำวิทยากรตลอดการสัมมนา
4. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดรถรับ-ส่งวิทยากรตามกำหนดการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2550

สั่ง ณ วันที่ : 8 มิถุนายน 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th