KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 265/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “การเตรียมอาจารย์บัณฑิตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาคฝึกปฏิบัติและการนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สำหรับคณาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550”วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยหน่วยบัณฑิตศึกษาจะจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเตรียมอาจารย์บัณฑิตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาคฝึกปฏิบัติและการนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สำหรับคณาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550” สำหรับคณาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 ระหว่างวันศุกร์ที่ 8 และวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2550 ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเตรียมอาจารย์บัณฑิตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาคฝึกปฏิบัติและการนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สำหรับคณาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ที่ปรึกษา
 
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
2 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
3 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
4 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  นายวิชัย ใจใหญ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
2 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  กรรมการ
3 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
4 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  กรรมการ
5 .  นางนงไวย์ สุติวงษ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :รองประธานกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ประสานงานการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนากับกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ประสานงานการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนากับกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. จองห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ในระบบ MIS
3. ทำหนังสือเชิญผู้บริหาร และคณาจารย์ในภาควิชา เข้าร่วมโครงการฯ
4. ทำหนังสือเชิญวิทยากรภายในหน่วยงาน
5. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการจัดซื้อ รวบรวมใบเสร็จรับเงิน และ ดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ
6. จัดเตรียมเอกสารใบสำคัญรับเงินของวิทยากรภายนอก
7. ทำหนังสือเชิญประธานกล่าวเปิดงาน
8. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
9. รวบรวมสรุปผลการจัดสัมมนาเป็นรูปเล่ม

10. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายพิธีกร หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดำเนินรายการตามกำหนดการสัมมนา
กรรมการฝ่ายเอกสาร หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสัมมนา
2. รวบรวม/จัดพิมพ์ ส่งถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนา
3. ติดตามเอกสารวิทยากร รวบรวมเอกสารประกอบการสัมมนา
4. จัดแฟ้มเอกสารประกอบการสัมมนา
5. จัดทำป้ายชื่อวิทยากรและพิธีกร
6. จัดทำ Power point หน้าจอประชาสัมพันธ์
7. จัดพิมพ์เอกสารรายงานการสัมมนา
8. รายงานผลการสัมมนาให้ฝ่ายนโยบายและแผนในระบบ MIS
9. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดเตรียมรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา
2. รับลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการสัมมนา
3. จัดทำแบบประเมินผลการสัมมนา
4. รวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเมินผลโครงการสัมมนา
5. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผ่านทาง website, เสียงตามสาย, บอร์ดหน้าลิฟท์ของคณะและจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา
2. ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา
3. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายสถานที่ หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ในการสัมมนา ได้แก่ โต๊ะสำหรับวิทยากร บรรยาย, โต๊ะรับลงทะเบียน, โต๊ะวางอาหารและเครื่องดื่ม
2. ดูแลความเรียบร้อยของบริเวณห้องประชุมและบริเวณโดยรอบตัวอาคาร
3. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดเตรียม Notebook, LCD, และเครื่องเสียงประกอบการสัมมนา
2. ถ่ายภาพกิจกรรมระหว่างการสัมมนา
3. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และอาหารเจ ตลอดการสัมมนา
2. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันสำหรับวิทยากรและผู้บริหาร
3. ดูแลเสริฟน้ำวิทยากรตลอดการสัมมนา
4. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2550

สั่ง ณ วันที่ : 7 มิถุนายน 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th