KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 71/2550
เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการปรับปรุงข้อกำหนดในการรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรควัตถุประสงค์ :ด้วยสภาการพยาบาลจะดำเนินการปรับปรุงข้อมกำหนดในการรักษาเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันดรค ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และเหมาะสมกับการการพยาบาลในสถานการรืปัจจุบัน และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคระกรรมการปรับปรุงข้อกำหนดในการรักษาดรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันดโรค ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (1)(ก)แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ 2528 สภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
1. ให้บุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการปรับปรุงข้อกำหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค


รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ประธานกรรมการ
 
1 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
 


หน้าที่ :2. ให้คณะกรรมการตามข้อที่ 1 มีหน้าที่
2.1 ทบทวน พิจารณา เนื้อหาในหนังสือข้อมูลกำหนดในการรักษาเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค
2.2 ดำเนินการปรังปรุง แก้ไข เนื้อหาของข้อมูลกำหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคให้สอดคล้องกับการพยาบาลในสถานการณ์ปัจจุบัน
2.3 นำเสนอต่อคณะกรรมการสภาการพยาบาล
2.4 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ


สั่ง ณ วันที่ : 26 มิถุนายน 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th