KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 338/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดอาคาร 4 พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ และการพยาบาล และพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2550วัตถุประสงค์ :ด้วย คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ขออนุมัติจัดพิธีเปิดอาคาร 4 พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ฯ และพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี 2550 ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และเพื่อเปิดพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการพยาบาล ตลอดจนอาจารย์และข้าราชการอาวุโสที่เกษียณอายุราชการแล้วของคณะฯ รวมถึงศิษย์เก่า ได้มีโอกาสร่วมทำบุญและพบปะสังสรรค์ระหว่างกัน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดพิธีฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น “คณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเปิดอาคาร 4 พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ และการพยาบาลและพิธีทำบุญ ครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2550” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ที่ปรึกษา
5 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  ที่ปรึกษา
 
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  กรรมการ
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  กรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
19 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
20 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
21 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  กรรมการ
22 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
23 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
24 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
25 .  นางสาวปิติพร โนจนานฤดม  กรรมการ
26 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
27 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  กรรมการ
28 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  อาจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่และพิธีการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
5 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
6 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
7 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
8 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
9 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
10 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
11 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
12 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
13 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรับบริจาคทำบุญ
1 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
2 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
3 .  นางพวงหยก ชัยมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายของที่ระลึกลงทะเบียน ประเมินผล
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
3 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
4 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
5 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
6 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
7 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
8 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
2 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
3 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
4 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
5 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการ
6 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  กรรมการ
7 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
8 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
9 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
10 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
11 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2550

สั่ง ณ วันที่ : 1 สิงหาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th