KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 230/2546
เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “การยุติความรุนแรงในครอบครัวและสังคม”วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 51/2543 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัวและสังคม ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการ ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของ โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงให้ ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการโครงการ “การยุติความรุนแรงในครอบครัวและสังคม” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  ที่ปรึกษา
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  ที่ปรึกษา
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  ประธานกรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เพียรมงคล  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
8 .  อาจารย์ อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :1) เผยแพร่ความรู้เรื่องความรุนแรงแก่ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2) ให้บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 5 มิถุนายน 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th