KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 396/2545
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหลวงวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 204/2543 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2543 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหลวงโดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2543 เป็นต้นมา
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการหลวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงหใม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหลวง ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  ประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ เทียมศร ทองสวัสดิ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพพาพร ตังอํานวย  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
7 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ
9 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.ดำเนินงานและติดตามประเมินผลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาโรคเบื้องต้น เพื่อให้ชาวเขาในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวงมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2.ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพของชาวเขาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3.ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการดำเนินงานของคณะกรรมการกับหน่วยงานโครงการหลวง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ และผู้นำชุมชนของชาวเขาในแต่ละพื้นที่ 5.ให้คำปรึกษาและเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของชาวเขาในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง 6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 31 ตุลาคม 2545                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th