KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 645/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ การพยาบาลอาชีวอนามัย 2007วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับชมรมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย วิทยาลัย Gifu ประเทศญี่ปุ่น และสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยเมืองโอกายามา ประเทศญี่ปุ่น จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ทางการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2550 ณ โรมแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้การประชุมวิชาการนานาชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลนานาชาติ การพยาบาลอาชีวอนามัย 2007 ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายนาม :
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าทีรับผิดชอบ
1. วางแผน กำหนดโครงสร้างและรูปแบบการจัดการประชุม
2. วางแผนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การประชุม
3. จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดการประชุม
4. อนุมัติแผนงานและงบประมาณของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
5. ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามแผนของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
6. ประสานงานและติดต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเชิญและขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม
7. รวบรวมและจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณของการประชุม
8. ติดตามการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย
9. สรุปผลการจัดประชุม


สั่ง ณ วันที่ : 21 มีนาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th