KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 457/2545
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เห็นชอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ โดยนำแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยจะต้องดำเนินการภายใน 240 วัน นับตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2545 นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ประธานกรรมการ
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  รองประธานกรรมการ
4 .  นายชัชพล โพธิสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายควบคุมภายในด้านการจัดการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ศิริพร สิงหเนตร  ประธานกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ นันทา เล็กสวัสดิ์  กรรมการ
5 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
7 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
8 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
9 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
10 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
11 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
12 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  เลขานุการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายการควบคุมภายในด้านงบประมาณ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1 .  รองศาสตราจารย์ อำไพ ชนะกอก  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
6 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
7 .  นายชัชพล โพธิสุวรรณ  กรรมการ
8 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
อนุกรรมการการฝ่ายการควบคุมภายในด้านการเงิน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  กรรมการ
3 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
4 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  กรรมการ
5 .  นางกรอนคำ ตุ้ยแสน  เลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายการควบคุมภายในด้านทรัพย์สิน
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางอารี ประไพตระกูล  กรรมการ
3 .  นายผจญ มงคล  กรรมการ
4 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
5 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
6 .  นายวัชรา เชิดลำ  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1.พัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัย 2.รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 3.สรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมทั้งจุดอ่อน ข้อเสนอแนะและแผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 4.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 13 ธันวาคม 2545                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th