KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 328/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ “การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์”วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยคณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการ การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 ณ ห้อง 309 อาคาร N4 เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิตและบัณฑิตควรมีความสามารถรอบรู้ทุกด้านอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ “การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  รองประธานกรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
2 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
2 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
3 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และสถานที่
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
2 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 23 กรกฏาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th