KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 371/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร Training of Trainers on Midwifery Teachersวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ให้ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO/SEARO) จัดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Training of Trainers on Midwifery Teachers สำหรับพยาบาลผดุงครรภ์ผู้รับทุนองค์การอนามัยโลกจากนานาชาติ จำนวน 12 คนในระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 12 ตุลาคม 2550 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงาน ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตร Training of Trainers on Midwifery Teachers” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ สมบูรณ์  ที่ปรึกษา
 
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  รองประธานกรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  รองประธานกรรมการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายวิชาการ
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
6 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  รองศาสตราจารย์ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เพียรมงคล  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
6 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
7 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
2 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
3 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
4 .  Ms.Joanne Hendry  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ ยานพาหนะและโสตทัศนูปกรณ์
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
3 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
2 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  รองศาสตราจารย์ อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
3 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550

สั่ง ณ วันที่ : 23 สิงหาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th