KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของสมาคมบริหารการพยาบาล พ.ศ 2550-2552วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การบริหารสมาคมบริหารการพยาบาล ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจความในหมวดที่ 4 ข้อ 13 แห่งข้อบังคับและระเบียบของสมาคมบริหารการพยาบาล ว่าด้วยการดำเนินกิจการของสมาคม ให้มีคณะกรรมการเพื่อหน้าที่บริหารของสมาคมตามกำหนดไว้ในวัตุประสงค์

รายนาม :
กรรมการที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
กรรมการดำเนินงาน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  นายกสมาคม
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  อุปนายกสมาคม
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  เลขานุการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  ผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  เหรัญญิก
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  ผู้ช่วยปฏิคม
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  นายทะเบียน
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  วิชาการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  ประชาสัมพันธ์
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2550

สั่ง ณ วันที่ : 1 สิงหาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th