KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 407/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ ประจำปี 2550วัตถุประสงค์ :ตามที่งานบริหารและธุรการ ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ ประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2550 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และ Life Up Longstay Resort & Spa ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2550 เพื่อพัฒนาแผนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องหรือควรปรับปรุงแก้ไข และเพื่อระดมความคิดจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2551 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ ประจำปี 2550” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
3 .  นางกมลชนก กาวิล  ที่ปรึกษา
 
1 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  ประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการและประเมินผล
1 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
2 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
3 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
4 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร และลงทะเบียน
1 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
2 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  รองประธานกรรมการ
3 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
4 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางภคภรณ์ คาวาเซ่  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธิการและอาหาร
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2550

สั่ง ณ วันที่ : 12 กันยายน 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th