KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 80/2543
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัว และชุมชนวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้อนุมัติให้จัดตั้งโครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัว และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธและรูปแบบในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมของเยาวชน ครอบครัว และชุมชน ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญยัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัว และชุมชน ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  ที่ปรึกษา
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  ประธานกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา  รองประธานกรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  รองประธานกรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการและเลขานุการ
8 .  รองศาสตราจารย์ พูนทรัพย์ โสภารัตน์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  คณะดำเนินงาน
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  คณะดำเนินงาน
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  คณะดำเนินงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 3 เมษายน 2543                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th