KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการดำเนินการสอบประจำศูนย์ในการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1/2550 ระหว่าวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2550วัตถุประสงค์ :ตามที่สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงภรร์วาระ พ.ศ 2549-2553 ตามคำสั่งสภาการพยาบาลที่ 31/2549 ลงวันที่ 25 เมษายน 2549 เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯแล้วนั้น

เพื่อให้การดชเกี่ยวกับการสอบความรู้ฯ เป็นไปด้วยคงามเรียบร้อย ถูกต้อง และรวดเร็ว ฉะนั้นอาศัยอำนวจตามความในข้อ 2.4 ของคำสั่งคณะกรรมการสภาการพยาบาลที่ 31/2549 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการพยาบาลและการผดุงครรภ์ วาระ พ.ศ 2549 - 2553 ลงวันที่ 25 เมษายน 2549 คณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้ฯ จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายคำสั้งนี้เป็นคณะกรรมการอนุกรรมการดำเนินการสอบประจำศูนย์ในการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1/2550 ระหว่าวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2550 ณ ศูนย์สอบประกาศสภาการพยาบาลพยาบาลลงวันที่ 15 ธันวาคม 2549

รายนาม :
ผู้อำนวยการศูนย์สอบ
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
 
หัวหน้าตึก
1 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  คณะดำเนินงาน
 
เจ้าหน้าที่กองกลาง
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  คณะทำงาน
2 .  นางวรากร กันทะโย  คณะทำงาน
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  คณะทำงาน
4 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  คณะทำงาน
 
เจ้าหน้าที่โสตฯ
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  คณะทำงาน
 
กรรมการคุมสอบ
1 .  ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
3 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
4 .  รศ.จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
11 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
12 .  ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
14 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
17 .  ผศ. ดร.ปาริชาต รังคกูลนุวัฒน์  กรรมการ
18 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
19 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
20 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
21 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
22 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
23 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
24 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
25 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
26 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
27 .  ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
28 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
29 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
30 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
31 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
32 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th