KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2769
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเฉพาะกิจในการรับสมัคร บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาล เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2551วัตถุประสงค์ :ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2551 ไปแล้ว นั้น เพื่อให้การดำเนินงานในด้านการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพรราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งคณะบุคคลทำหน้าที่ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนเย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษษ 2551 ดังต่อไปนี้คือ

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  รองประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
4 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
5 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
6 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายเอกสาร
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายขายใบสมัครและรับสมัคร
1 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายสถานที่
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  อนุกรรมการ
3 .  นางสมพร ใจสูง  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการสอบ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อนุกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  อนุกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อนุกรรมการ
5 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  อนุกรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  อนุกรรมการ
9 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  อนุกรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิกุล บุญช่วง  อนุกรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อนุกรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อนุกรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  อนุกรรมการ
15 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  อนุกรรมการ
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  อนุกรรมการ
17 .  รองศาสตราจารย์ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  อนุกรรมการ
18 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์  อนุกรรมการ
19 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  อนุกรรมการ
20 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
21 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา  อนุกรรมการ
22 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายการเงิน
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  อนุกรรมการ
 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
2 .  นางวรากร กันทะโย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
ประธานและรองประธานประจำสนามสอบ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการกลาง
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
3 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายสอบสัมภาษณ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  อนุกรรมการ
4 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  อนุกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 8 ตุลาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th