KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 97/2543
เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกที่ประชุมอาจารย์ สมัยที่ 26/2543 -2545วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 81/2541 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 แต่งตั้งสมาชิกที่ประชุมอาจารย์ สมัยที่ 25/2541-2543 โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2541 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของสมาชิกที่ประชุมอาจารย์ดังกล่าวใหล้จะสิ้นสุดลงแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของที่ประชุมอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 ประกอบกับระเบียบคณะพยาบาลศาสตร์ว่าด้วยที่ประชุมอาจารย์ พ.ศ.2537 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นสมาชิกที่ประชุมอาจารย์สมัยที่ 26/2543-2545 ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
6 .  อาจารย์ หทัยรัตน์ จรัสอุไรสิน  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
11 .  อาจารย์ ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์  รองประธานกรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เพียรมงคล  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
17 .  นางสมาพร โล่ห์สวัสดิ์กุล  กรรมการ
18 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
19 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  ผู้ช่วยเลขานุการ
20 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ประธานกรรมการ
21 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
22 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 2 พฤษภาคม 2543                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th