KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 476/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้อนุมัติให้โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็กจัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11 ในระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2550 วันที่ 29-31 ตุลาคม 2550 และวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2550 ณ หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะพยาบาล-ศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
 
1 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  รองประธานกรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  รองประธานกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  รองประธานกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  รองประธานกรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  รองประธานกรรมการ
7 .  นางวาสนา อ่ำแก้ว  กรรมการและเลขานุการ
8 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการและเลขานุการ
9 .  นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายวิทยากร
1 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผล
1 .  นางจิตราภรณ์ ใจปวน  กรรมการ
2 .  นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์  กรรมการ
3 .  นางสาวสังวาลย์ บุญมา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  นางจันทร์ฉาย ธงงาม  กรรมการ
2 .  นางยุพิน ตามูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางสุมาลี รัตนะ  กรรมการ
2 .  นางสาวสายทอง บุญเรือง  กรรมการ
3 .  นางสาวนงลักษณ์ เวชการ  กรรมการ
4 .  นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นางเสาวณีย์ ชาติรักษา  กรรมการ
2 .  นางอนุรักษ์ นามวงค์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนุปกรณ์
1 .  นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำสั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2550

สั่ง ณ วันที่ : 16 ตุลาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th