KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 108/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนางานวัตถุประสงค์ :เพื่ออนุวัติตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2540 สภาการพยาบาลมีวุตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษษ การพบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเพื่อให้การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและวัตถุประสิทธิภาพ เห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนางาน ขึ้นคณหนึ่ง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (1)(ก) แห่งพระราชบัญํติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ 2528 สภาการพยาบาสลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้บุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะอนุกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนางาน

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
 
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ :ข้อ 2. ให้คณะอนุกรรมการตามข้อ 1 มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
2.1 กำหนดแนวทางและจัดกิจกรรมการและจัดกิจกรรมการเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน
2.2 พิจารณาเสนอการจัดสรรหาทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานให้ผู้รับทุน และเสนอต่อคณะกรรมการสภาการพยาบาล
2.3 ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการที่ได้รับทุน
2.4 จัดทรายงานประจำปีเสนอต่อสภาการพยาบาล
2.5 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551


สั่ง ณ วันที่ : 16 กันยายน 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th