KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 139/2543
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 112/2542 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2542 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยให้วาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2542 เป็นต้นมานั้ัน
เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการบางท่านได้ลาศึกษาต่อ ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งที่อ้างถึงข้างต้นและแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ นงเยาว์ อุดมวงศ์  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
9 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
15 .  อาจารย์ ดร.สมพิศ อำไพ  กรรมการ
16 .  นางสมาพร โล่ห์สวัสดิ์กุล  กรรมการ
17 .  อาจารย์ พิชาณี แสนมโนวงศ์  กรรมการ
18 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี 2.ประสานงานร่วมกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ในฝ่ายกิจการนักศึกษาในการกำหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษา 3.ประสานงานร่วมกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้งในและนอกคณะฯในการพัฒนานักศึกษา 4.ประเมินผลการดำเนินงานหลังสิ้นสุดโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร 5.สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการทำวิจัยของฝ่ายกิจการนักศึกษา 6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 12 มิถุนายน 2543                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th