KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 108/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาต่าง ๆ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ :เพื่ออนุวัติตามข้อ2.2 แห่งคำสั่งสภาการพยาบาลที่ 20/2549 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ลงวันที่ 5 เมษายน 2549 ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการประชุมที่5/2550 วันที่ 16 สิงหาคม 2550 จึงได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง การพยายาลและการผดุงครรภ์สาขาต่าง ๆ เพิ่มเติม

รายนาม :
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และการควบคุมการติดเชื้อ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  อนุกรรมการและเลขานุการ
2 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ประธานอนุกรรมการ
 
สาขาผดุงครรภ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานอนุกรรมการ
 


หน้าที่ :ให้อนุกรรมการตามข้อ 1. มีหน้าที่ตามคำสั่งสภาการพยาบาลที่ 54/2549 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2549
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553

สั่ง ณ วันที่ : 11 ตุลาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th