KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 462/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ และผู้ควบคุมห้องสอบ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2550วัตถุประสงค์ :ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2542 เรื่องการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาล-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ไว้แล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2550 ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2550 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ และผู้ควบคุมห้องสอบ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2550” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินการ
 
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
5 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
6 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการและเลขานุการ
7 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
อนุกรรมการฝ่ายตรวจความถูกต้องของข้อสอบ
 
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  อนุกรรมการ
3 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  อนุกรรมการ
4 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  อนุกรรมการ
5 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
6 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  อนุกรรมการ
7 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อนุกรรมการ
8 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ
 
1 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  อนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  อนุกรรมการ
4 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  อนุกรรมการ
5 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  อนุกรรมการ
6 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  อนุกรรมการ
7 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  อนุกรรมการ
8 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  อนุกรรมการ
9 .  ผศ. ดร.นิตยา ภิญโญคำ  อนุกรรมการ
10 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  อนุกรรมการ
11 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  อนุกรรมการ
12 .  ผศ.ปริศนา สุนทรไชย  อนุกรรมการ
13 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  อนุกรรมการ
14 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  อนุกรรมการ
15 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
16 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  อนุกรรมการ
17 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  อนุกรรมการ
18 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  อนุกรรมการ
19 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  อนุกรรมการ
20 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  อนุกรรมการ
21 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  อนุกรรมการ
22 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  อนุกรรมการ
23 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  อนุกรรมการ
24 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
25 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  อนุกรรมการ
26 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อนุกรรมการ
27 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  อนุกรรมการ
28 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อนุกรรมการ
29 .  รศ.อำไพ ชนะกอก  อนุกรรมการ
30 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  อนุกรรมการ
31 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อสอบ
 
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดทำข้อสอบ
 
อนุกรรมการ
 
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  อนุกรรมการ
3 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  อนุกรรมการ
 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
1 .  นางวรากร กันทะโย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดสถานที่
 
1 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
2 .  นางสมพร ใจสูง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
อนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการสอบ
 
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  อนุกรรมการ
5 .  รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์  อนุกรรมการ
6 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อนุกรรมการ
7 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  อนุกรรมการ
8 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  อนุกรรมการ
9 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  อนุกรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  อนุกรรมการ
11 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  อนุกรรมการ
12 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
13 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  อนุกรรมการ
14 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อนุกรรมการ
15 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  อนุกรรมการ
16 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  อนุกรรมการ
17 .  รศ. ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ  อนุกรรมการ
18 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  อนุกรรมการ
19 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
20 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อนุกรรมการ
21 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
22 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  อนุกรรมการ
23 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
 
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  อนุกรรมการ
3 .  นางสหพร วงศ์ทิพย์  อนุกรรมการ
 
ประธาน รองประธาน และกรรมการประจำสนามสอบ
 
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
3 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
 
ผู้ควบคุมห้องสอบ
 
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
3 .  นางสาววราภรณ์ มาลัยกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สั่ง ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th