KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 201/2543
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทำข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ โดยออกเป็นประจำเดือนทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือกิจกรรมของคณะฯ ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภานในและนอกคณะฯนั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดทำข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
5 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
6 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
7 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
8 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
9 .  นายชัชพล โพธิสุวรรณ  กรรมการ
10 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
11 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2543                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th