KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 715/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (ด้านวิชาการ)วัตถุประสงค์ :ตามที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับมอบหมายในนนาทกระทรวงสาธารณสุขได้สุข National Launch for Patient Safety Clean Care is Safer Care ตามคำขอเชิญขององค์การอนามัยโลก เพื่อประกาสเริ่มดำเนินโครงการเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยของประเทศไทย โดยในครั้งนี้ ประเทศไทยได้ประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยระดับชาติ 2550 - 2551 (National Patient Safrty Goal ,2007 - 2008 )2 เรื่องการป้แงกันการติดเชื้อจากการรับบริการทางการแพทย์ และความปลอดภัยด้านยา ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดการพัฒนาความปลอดภัยของผู้ป่วยได้อย่างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (ด้านวิชาการ )ดังกล่าว

รายนาม :
1. คณะกรรมการด้านการป้องกันการติดเชื้อจากการรับบริการทางการแพทย์ (Clean Care)โดยมีรายนาม ดังนี้
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
 


หน้าที่ :โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. วางแผนการพัฒนาความปลอดภัยของผู้ป่วยในเรื่องที่รับผิดชอบ
2. กำหนดแนวทางการพัฒนาความปลอดภัยของผู้ป่วยในเรื่องที่รับผิดชอบ
3. กำหนดแนวทางการประเมิน ติดตามการดำเนินงานของสถานบริการสุขภาพเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
4. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th