KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 578/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2550วัตถุประสงค์ :ตามที่ สโมสรข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2550 ในวันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม 2550 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งโครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะอนุกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2550” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
 
อนุกรรมการฝ่ายกรีฑา
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  อนุกรรมการ
2 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
1 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  อนุกรรมการ
2 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  อนุกรรมการ
3 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายเชียร์ลีดเดอร์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  อนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  อนุกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  อนุกรรมการ
5 .  นางมณฑิชา ฉัตรเตชะ  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายกองเชียร์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  อนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  อนุกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  อนุกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการ
6 .  นางเบญจวรรณ มูละจงกล  อนุกรรมการ
7 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  อนุกรรมการ
2 .  นางรัชนี ทีปกากร  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  อนุกรรมการ
2 .  นางรัชชดา จงภักดี  อนุกรรมการ
3 .  นางประไพ อินตา  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  อนุกรรมการ
2 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  อนุกรรมการ
3 .  นายกิตติศักดิ์ คำมา  อนุกรรมการ
4 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  อนุกรรมการ
5 .  นายธีระ พันธุ์เพ็ง  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายสุพล มูลวิไชย  อนุกรรมการ
2 .  นายปรีดา มณีวร  อนุกรรมการ
3 .  นายจรัล ใจงาม  อนุกรรมการ
4 .  นายเจริญพร คำป๊อก  อนุกรรมการ
5 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  อนุกรรมการ
6 .  นายประยูร หล้ามูล  อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายยานพาหนะ :
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  อนุกรรมการ
2 .  นายบุญรัตน์ คุณยศยิ่ง  อนุกรรมการ
3 .  นายมนัส สิทธิเสนา  อนุกรรมการ
4 .  นายศรีพล แก้วปัญญา  อนุกรรมการ
5 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  อนุกรรมการ
6 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  อนุกรรมการ
7 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  อนุกรรมการ
8 .  นายไพทูลย์ จันที  อนุกรรมการ
9 .  นายพชร กันทะโย  อนุกรรมการ
10 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550

สั่ง ณ วันที่ : 19 ธันวาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th